ნომერში ასახულ გამოცემათა ჩამონათვალი

 

 1. socialuri ekonomika
 2. saqarTvelos teqnikuri universitetis (stu) Sromebi
 3. transporti da manqanaTmSenebloba
 4. saqa­r­T­ve­los navTobi da gazi

Georgian Oil and Gas

      Нефть и газ Грузии

 1. mecniereba da teqnologiebi
 2. k. zavrievis sax. samSeneblo meqanikisa da seismomedegobis institutis SromaTa krebuli
 3. energia ENERGY
 4. k. amirejibis sax. soflis meurneobis meqanizaciisa da eleqtrifikaciis institutis (smmei) samecniero SromaTa krebuli
 5. GEN (GEORGIAN ENGINEERING NEWS)
 6. saqarTvelos qimiuri Jurnali

            Georgia Chemical Journal
            
Химический Журнал Грузии

 1. a. eliaSvilis sax. marTvis sistemebis institutis SromaTa krebuli
 2. saqarTvelos pediatri
 3. ANNALS OF AGRARIAN SCIENCE

ИЗВЕСТИЯ АГРАРНОЙ НАУКИ

 1. agraruli mecnierebis problemebi
 2. aRmaSenebeli
 3. Tbilisis balneologiuri kurortis samecniero SromaTa krebuli (Tbk-s SromaTa krebuli)
 4. Р.М. Махароблидзе «Методы теории удара и реологии в земледельческой механике»
 5. Х. Арешидзе «Исследования в области нефтехимического синтеза»
 6. Э.Р. Кутелия, Т.А. Дзиграшвили «Анализ электронограмм от двухфазных и двойниковых кристаллов»
 7. m. metreveliENGLISH-GEORGIAN Explanatory Dictionary of Tourism Terms” turistul terminTa inglisur-qarTuli ganmartebiTi leqsikoni

 

 

 

 

 

 

 

 


socialuri ekonomika

or TveSi erTxel

ISSN 1512-1194

Spssocialuri ekonomika”, Tbilisi, jiqias q., 10.

www.socialuriekonomika.ge

 

mecniereba da teqnologiebi

yovelTviuri

ISSN 0130-7061

saqarTvelos mecnierebaTa akademia, Tbilisi, k. gamsaxurdias gamz. 34

www.acnet.ge/publicut.htm

 

saqarTvelos teqnikuri universitetis Sromebi

ISSN 1512-0996

saqarTvelos teqnikuri universiteti, Tbilisi, kostavas 77

 

saqa­r­T­ve­los navTobi da gazi

GEORGIAN OIL AND GAS

НЕФТЬ И ГАЗ ГРУЗИИ

ISSN 1512-0457

saqarTvelos teqnikuri universiteti, navTobisa da gazis samecniero teqnikuri sazogadoeba, Tbilisi, kostavas 77.

www.georgianoilandgas.com.ge

 

transporti da manqanaTmSenebloba

weliwadSi oTxjer

ISSN 1512-3537

saqarTvelos teqnikuri universiteti, Tbilisi, kostavas 77

www.TRANSMACH.ge

 

k. zavrievis sax. samSeneblo meqanikisa da seismomedegobis institutis SromaTa krebuli

ISSN 1512-1836

saqarTvelos mecnierebaTa akademiis k. zavrievis sax. samSeneblo meqanikisa da seismomedegobis instituti, Tbilisi, m. aleqsiZis q., 8

www.acnet.ge

 

energia ENERGY

saqarTvelos energetikis akademia, g. CogovaZis sax. saqarTvelos energetikisa da energetikul nagebobaTa samecniero-kvleviTi instituti, saproeqto-saZiebo da samecniero-kvleviTi instituti ”Tbilhidroproeqti”, saqarTvelos energetikis maregulirebeli erovnuli komisia, Tbilisi, m. kostavas 70.

www.directory.ge/gey/

 

k. amirejibis sax. soflis meurneobis meqanizaciisa da eleqtrifikaciis institutis samecniero SromaTa krebuli

ISSN 1512-2239

ssip k. amirejibis sax. soflis meurneobis meqanizaciisa da eleqtrifikaciis instituti, Tbilisi, sof. diRomi, didgoris q., 64

 

GEN (GEORGIAN ENGINEERING NEWS)

weliwadSi oTxjer

ISSN 1512-0287

saqarTvelos informaciisa da dokumentaciis federacia (GFID), Tbilisi, kostavas 47

www.mmc.net.ge/gen

 

saqarTvelos qimiuri Jurnali

GEORGIA CHEMICAL JOURNAL
ХИМИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ ГРУЗИИ

ISSN 1512-0686

saqarTvelos qimiuri sazogadoeba

йшьшгкш ыфящпфвщуиф

a. eliaSvilis sax. marTvis sistemebis institutis SromaTa krebuli

weliwadSi erTxel

ISSN 0135-0765

saqarTvelos mecnierebaTa akademiis a. eliaSvilis sax. marTvis sistemebis instituti, Tbilisi, k. gamsaxurdias gamz. 34

 

saqarTvelos pediatri

kvartalSi erTxel

ISSNC 1512-1542

saqarTvelos pediatrTa asociacia, i. faRavas sax. pediatriis samecniero-kvleviTi instituti, saqarTvelos bavSvTa alergologTa da klinikur imunologTa asociacia, Tbilisi, meliqiSvilis 5.

 

ANNALS OF AGRARIAN SCIENCE

ИЗВЕСТИЯ АГРАРНОЙ НАУКИ

weliwadSi oTxjer

ISSN 1512-1887

azerbaijanis soflis meurneobis akademia, somxeTisцу soflis meurneobis akademia, saqarTvelos saxelmwifo sasoflo - sameurneo universiteti, germaniis bunebis dacvis federaluri saagento, Tbilisi, d. aRmaSeneblis xeivani, 13

www.agrscience.gol.ge

 

agraruli mecnierebis problemebi

weliwadSi oTxjer

ISSN 1512-200X

saqarTvelos ganaTlebisa da mecnierebis saministro, saqarTvelos saxelmwifo sasoflo sameurneo universiteti, saqarTvelos subtropikuli meurneobis saxelmwifo universiteti.

 

aRmaSenebeli

ISBN 99940-0-255-4

Tbilisis daviT aRmaSeneblis saxelobis universiteti

 

Tbilisis balneologiuri kurortis samecniero SromaTa krebuli (Tbk-s SromaTa krebuli)

ISBN 99940-845-7-7

Tbilisis balneologiuri kurortisaqarTvelos kurortologiis, fizioTerapiis, reabilitaciisa da samkurnalo turizmis samecniero-praqtikuli centri

 

Р.М. Махароблидзе «Методы теории удара и реологии в земледельческой механике»

Монография

ISBN 99940-0-932-X

gamomcemloba inteleqti”, Tbilisi, 2006, 314 gv.

 

Х. Арешидзе «Исследования в области нефтехимического синтеза»

Монография

ISBN 99940-51-74-1

gamomcemlobauniversali”, Tbilisi, 2006, 244 gv.пмю

 

Э.Р. Кутелия, Т.А. Дзиграшвили «Анализ электронограмм от двухфазных и двойниковых кристаллов»

ISBN 99940-39-27-X

saqarTvelos teqnikuri universiteti, struqturuli kvlevebis respublikuri centri, 2005, 138 gv.

 

m. metreveliENGLISH-GEORGIAN Explanatory Dictionary of Tourism Terms” turistul terminTa inglisur-qarTuli ganmartebiTi leqsikoni

ISBN 99940-0-984-2, 2006 w., 562 gv.